Mātes Terēzes un viņas organizācijas ēnas puse teorijā un praksē

Anjeze Gondža Bojadžiu, pasaulē pazīstama kā Māte Terēze (turpmāk – Terēze),  ir pazīstama ar Žēlsirdības misionāru  reliģiskā ordeņa dibināšanu, kļūstot slavenai ar darbu Kalkutas nabadzīgo, slimo un mirstošo iedzīvotāju vidū. Viņa, kuras vārds ir kļuvis par sinonīmu nesavtīgai rīcībai un labdarībai, tiek uzskatīta kā ideāls kristiešu paraugs, iznākot vairākām slavinošām grāmatām un citiem izdevumiem. Mūsdienās, kad  nesavtīgi orientētus cilvēkus ar patiesu žēlsirdību liekas neiespējami sastapt šai ļaunuma pilnajā pasaulē, norādīt uz pretrunām un herēzijām Terēzes misijā nebūt nav viegli. Tomēr jāatgādina, ka pasaulei arvien pieaug tieksme žēlsirdības un mīlestības jēdzienu reducēt vienīgi uz laicīgās pasaules standartiem, domājot sociālā virzienā – t.s. labklājības evaņģēlija kultivēšana. Biblisko (īsto) evaņģēliju pārstāv vienīgi Romas Katoļu Baznīca (“elles vārti to neuzvarēs”, Mt. 16:18).

1989.gadā Terēze amerikāņu  iknedēļas žurnālam “Time” paziņoja: “Es mīlu visas reliģijas”. 1998.gadā izdotā grāmata “Viss sākas no lūgšanas, Mātes Terēzes  apceres par garīgo dzīvi visu ticību cilvēkiem” parāda Terēzes lielās atkāpes no katoļticības, veidojot jaunu teoriju par to, ka pestīšana ir iespējama arī bez Kristus. Grāmatas priekšvārdā ir lasāmi vieni no pazīstamākajiem viņas paziņojumiem, kas dod pamatu aizdomām uz dēmonisku garu viņas rīcībā. Terēze: “Ir tikai viens Dievs, un Viņš ir Dievs priekš visiem. Tāpēc ir svarīgi, lai Dieva priekšā mēs katru turētu vienlīdz vērtīgu. Vienmēr esmu teikusi, ka hinduistam mums jāpalīdz kļūt par labāku hinduistu, musulmanim – par labāku musulmani un katolim – par labāku katoli.” Līdzīga satura Terēzes vārdi ir ietverti arī jau minētā žurnāla “Time” intervijā: “Ja cilvēki kļūst par labākiem hinduistiem, labākiem musulmaņiem, labākiem budistiem mūsu mīlestības aktu dēļ, tad tur vēl kaut kas cits izaug“.

Māte Terēze pagodina Indijas politisko un hinduistu reliģisko līderi Mahatmu Gandiju

Māte Terēze pagodina Indijas politisko un hinduistu reliģisko līderi Mahatmu Gandiju

Apustulis Pāvils šādu viltus doktrīnu kategoriski noraidīja: “Nevelciet jūgu kopā ar neticīgajiem, jo kas kopējs ir taisnībai ar netaisnību? Vai kāda sadraudzība gaismai ar tumsu?” (2.Korinitiešiem 6:14). Jāatzīst, raksta autoram ir gadījies pieļaut kļūdas ar turpmāku vilšanos un sekojošu nožēlu, izpaužot nepelnītus mīlestības un žēlsirdības aktus. Patiesai žēlsirdībai nav nekā kopēja ar katra indivīda bezgalīgo vēlmju iztapšanu,  pastiprinot vienīgi patmīlību un izlaidību visplašākajā nozīmē, kas ir šā liberālā laikmeta vispārējā problēma arī Rietumu kultūrā. Diemžēl šai gadījumā gandrīz vienmēr tas arī ir tas, uz ko Terēzes sacītos vārdus “kaut kas cits izaug” var attiecīnāt. “Un ja es izdalītu visu savu mantu trūcīgo uzturam, un ja es nodotu savu ķermani, lai mani sadedzina, bet mīlestības man nebūtu, tad tas man nekā nelīdzētu” (Pāvils 1.Korintiešiem 13:3). Pāvests Pijs XI, enciklikā Mortalium Animos (# 9), 1928.gada 6.janvārī ir pareizi norādījis “(..), tā kā žēlsirdība balstītās uz pilnīgu un patiesu ticību, Kristus mācekļiem ir jābūt galvenokārt vienotiem vienas ticības saitēs”. “Bet bez ticības nav iespējams iepriecināt Dievu”, norādīts vēstulē Ebrejiem 11:6.

Vēl kāds piemērs pēc minētās grāmatas, kur Terēzei ir tieksme relativizēt visas reliģijas un pielūgsmes: “Daži Viņu sauc Išvara, daži sauc Viņu Allahs, daži – vienkārši Dievs, bet mums ir jāatzīst, ka tas ir Viņš, kas mūs radījis augstākām lietām: mīlēt un būt mīlētam. Svarīgi ir tas, ka mēs mīlam. Mēs nevaram mīlēt bez lūgšanas, un, lai kādā reliģijā mēs būtu, mums ir jālūdz kopā.” Īstenībā pat Svēto Rakstu pamati noraida tādu falsifikāciju, kur par piemēru var citēt 2.Mozus grāmatā (20:3) ietverto pirmo Dieva bausli: “Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā”, Pāvila 1.vēstules korintiešiem 10.nod. 14.pantu: “Tāpēc, mani mīļie, bēdziet no kalpošanas elkiem!”, Pāvila 1.vēstules Timotejam 2.nod. 5.pantu: “Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus”, Pāvila vēstules galatiešiem 1.nod. 9.pantu: “(..) ja kāds jums sludina citu evaņģēliju līdzās tam, ko jūs jau esat saņēmuši, tas lai ir nolādēts!” u.c. Hinduistiem, piemēram, ir raksturīgi pielūgt čūsku, kas Bībelē ir raksturota kā sātana viltības un nepaklausības simbols. Tātad, īsumā izsakoties, Terēze uzskatīja, ka Dievs (Svētā Trīsvienība) un dēmoni (viltus dievi) ir viens un tas pats.

Fotogrāfijā ir redzams, ka Māte Terēze ir nometusies ceļos Budas statujas priekšā Žēlsirdības Misionāru 25 gadu jubilejas pateicības ceremonijā, kā arī tās pašas ceremonijas pietuvināts foto 1975.gada 7.oktobrī.

Fotogrāfijā ir redzams, ka Terēze ir nometusies ceļos Budas statujas priekšā Žēlsirdības Misionāru 25 gadu jubilejas pateicības ceremonijā, kā arī tās pašas ceremonijas pietuvināts foto 1975.gada 7.oktobrī.

Minētajā izdevumā ir aprakstīta arī situācija, ka reiz Terēze apkalpoja mirstošu budistu vīrieti, un apmeklētājs izdzirdēja viņas čukstus: “tu saki  lūgšanu savā reliģijā, bet es teikšu lūgšanu, kā es to saprotu. Kopā mēs teiksim šo lūgšanu un tas būs kaut kas Dievam skaists”. Pēc tam, kad antipāvests Jānis Pāvils II noturēja starpreliģiju elku lūgšanu sanāksmi 1986.gadā Asīzē, kur starp citām negantībām Dalailama novietoja budistu statuju Tabernakla augšgalā, Terēze uz šo dienu atsaucās kā uz “visskaistāko Dieva dāvanu” (žurnāls “Time”, 1986.g. 10.nov.).

Džoanas Hārlejas Izdevumā “Māte Terēze, Ilustrētā biogrāfija” par Terēzes organizāciju var lasīt: “Katoļu Žēlsirdības misionāru ordenis tomēr it ekumēnisks savā darbā. Mūķenes mirstošos, kurus tās kopušas, apglabā saskaņā ar katra indivīda reliģiskajiem rituāliem, un viņas līdz ar Baznīcas svētkiem ievēro arī vietējos svētkus [citu reliģiju]. Te ir jauna mūķeņu grupa, kas palīdz bērniem iedegt brīnumsvecītes par godu Divali, Indijas Gaismas festivālam.” Terēzes ordeņa mūķenes ne tikai atzinīgi novērtēja, bet arī ņēma dalību pagānu rituālos, kas ir, t.s, new age kustību raksturīgais reliģiskais indiferentisms, ko cītīgi atbalsta arī Vatikāna II sekta un kam ar patieso katoļticību nav nekā kopēja.

Ja Terēze tomēr palīdzēja daudziem bezpajumtniekiem un slimiem cilvēkiem, apģērba un paēdināja, tad arī te tomēr jāuzsver, ka tas ir labi tikai no šās laicīgās pasaules standartu izpratnes, jo viņa atstāja to dvēsles badā no Tā, kas viņiem visvairāk bija vajadzīgs, proti, Jēzus Kristus. Paliekot savās pagānu tradīcijās, tie bija nolemti mūžīgajai pazudināšanai. Ja cilvēks caur savu kalpošanu nabagajiem un slimajiem var celt viņus ticībā, stiprinotNirmal_Hriday,_Calcutta apkārtējo Ticības garu, tad tam ir liela nozīme. Pāvests Sv. Pijs X, Editae Saepe (# 28), 1910.gada 26.maijā ir pareizi norādījis: “(..) Dabiski labie darbi ir vienīgi tikumības  viltojums, jo tie nav ne pastāvoši, ne pietiekami pestīšanai”, “Ja kāds šķietas Dievam kalpojam un nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta” (Jēk. vēst. 1:26).

Terēze līdz savai nāvei bija atvērusi vairāk kā 500 palīdzības misijas vairāk nekā 100 pasaules valstīs. Tomēr vairāki vēsturnieki ir apšaubījuši Terēzes paveikto, uzsverot, ka reālu palīdzību šajās misijās saņemt bijis sarežģīti medikamentu un ārstu trūkuma dēļ. Ārsti šīs misijas nodēvējuši pat par “mirstošo namiem”. Tur konstatēts higiēnas, medikamentu un pārtikas trūkums. Pie tam finansiālais stāvoklis nav bijis arguments, ņemot vērā lielo naudas ziedojumu apmēru, kādu organizācija saņēma. 1991.gadā vācu žurnāls “Stern” atklāja, ka no visiem ziedojumiem Terēzes organizācijai tikai 7% finanšu līdzekļu (!) tikuši izmantoti labdarībai, pārējie naudas līdzekļi ir aizgājuši slepenos banku kontos vai jaunu māju atvēršanai, kur vietām misionāri nav pirkuši pat maizi, lai pabarotu iemītniekus. Publicists Kristofers Hičenss ir rakstījis, ka Terēzes globālie ienākumi ir bijuši vairāk nekā pietiekami, lai uzceltu augstas kvalitātes slimnīcas Bengālā. Savukārt, kad Terēzi piemeklēja sirds problēmu uzplūdi, viņa pati gan uzturējusies vienās no labākajām un dārgākajām slimnīcām Rietumos.

Viena no Terēzes brīvprātīgajām darbiniecēm Mērija Laudona viņas māju mirstošajiem Kalkutā aprakstījusi kā kaut ko līdzīgu koncentrācijas nometnēm.  Tur ir bijusi nevīžība, tikai vecas nestuves tipa gultas viena otrai tuvu pa 50-60 divās telpās, nav bijis nekādu krēslu, mājas apkārtnē – ne dārza, pat ne pagalma. Īstenībā nav bijusi īsta medicīniska aprūpe, nekādu pretsāpju līdzekļu, izņemot aspirīnu. Bijis kāds gadījums, kad Terēze  atteikusi 15 gadu vecu zēnu vest uz slimnīcu, kaut gan viņa dzīvību bija iespējams glābt. Gan Mērija, gan Kubas brīvprātīgais darbinieks Hemlijs Ganzalezs stāstīja, ka adatas izmantotas atkal un atkal, tās tikušas mazgātas aukstā ūdenī, bez nekādas sterilizācijas. Savukārt, kad tika izteikts aizrādījums par šādu nolaidību, saņemta tikai atrunāšanās, ka tam neesot nekādas nozīmes, neesot laika. Tur ir bijuši cilvēki, kam bija cerības izdzīvot, ja būtu notikusi pienācīga aprūpe.

Iesaistoties Terēzes slavināšanas kampaņā, daudzi nav ņēmuši vērā arī tādus uz Terēzes dzīvi ēnu metošos faktus kā sakari ar pretrunīgi  vērtētiemCharles Keating politiķiem un citām negatīvi vērtējamām perosnām.  Piemēram, Čārlzs Kītings, kurš tika ieslodzīts par 252 miljonu dolāru izkrāpšanu no 17 dažādiem aprēķiniem, bija draudzīgās attiecībās ar Terēzi. Pirms notiesāšanas Čārlzs viņai piešķīra 1,25 miljonus dolāru, ko viņa labrāt pieņēma. Vēlāk, kad prokurors Terēzei norādīja uz Čārlza milzu apmēra zādzībām, viņa tikai turpināja viņu apbrīnot un aizstāvēt. Kādā vēstulē prokurors jautāja Terēzei, ko Jēzus darītu, ja Viņa rīcībā būtu nozagta nauda. Uz šo jautājumu Terēze tā arī nedeva atbildi. Nav arī absolūti nekādu pierādījumu, ka Terēze būtu uzcēlusi  augstas kvalitātes palīdzības mājas vai ko tamlīdzīgu par Čārlza sazagto naudu.

Ņemot vērā, ka nelikumīgiem pāvestiem, atkritējiem no katoļticības nav nekādas  Baznīcas autoritātes, par tukšu un nederīgu atzīstama arī 2003. gadā antipāvesta Jāņa Pāvila II pasludinātā Terēzes “kanonizācija”, kas turklāt veikta neatbilstoši Baznīcas mācībai. Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, maldīgs ir arī plaši izplatītais viedoklis, ka likumīga pāvesta veiktā kanonizācija var būt kļūdaina – tādi Baznīcas doktori kā Sv. Akvīnas Toms, Sv. Alfonsas Maria-Ligori uzskatīja to par grēku vai herēziju, atsaucoties arī uz Sv.Bonaventuru, Belarmīnu u.c. Lai gan pēc savas būtības pareizas, savulaik līdz Patiesības noskaidrošanai par Svēto Baznīcu arī man bija gadījies citēt pāris Terēzes atziņas. Tomēr no savas puses to uzskatu par kļūdu, jo Terēze, kura ir bijusi viena no lielākajām Ticības atkritējām Baznīcas vēsturē, nav jācitē kā piemērs sabiedrībai, uz ko aicinu arī kristīgi noskaņoto sabiedrību.

KUDSVHI-W125_GEV4I_1040912eViltus pravieši ir tie, caur kuriem sātanam ļoti patīk runāt puspatiesībās. Liekas, nav nejaušība, ka Terēzei 1997.gadā mūža nogalē esot veikts eksorcisms. “Jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums; jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem; to gals būs tāds kā viņu darbi.” (Pāvils 2.Kor.11:13-15). Ļoti liela daļa pasaules (arī citu reliģiju ietvaros) Terēzi, kuras darbība bija tik ļoti politizēta, mīlēja un joprojām apbrīno, “Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi. Ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder. Bet, tā kā jūs neesat no pasaules, bet Es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst” (Jāņa 15:18-19). Mēs nevaram pateikt, cik tieši Terēzes kā personas rīcība bija apzināta, tomēr tas nebūt neatceļ Biblisko morāli par vairīšanos no viltus praviešiem, liekot kārtējo reizi aizdomāties, kādu izvēli kristīgā sabiedrība izdara, izvēloties autoritātes, un vai patiešām dzīvo patiesajā Ticības garā, kādu to satur Svētie Raksti.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: