Vai “Covid-19 vakcīnām” ir saistība ar zvēra zīmi?

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir talbers-1.jpg
Tālivaldis Tālbergs
Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir markofthebeast.png

Atšķirībā no vairākām protestantu denominācijām draudzes “Latvijas Kristīgais radio” (LKR) nostāja ir tāda, ka eksperimentālo “Covid-19 vakcīnu” un tā saukto “zaļo sertifikātu” lieta nav Atklāsmes grāmatas 13.nodaļas jautājums. To viņi ir apgalvojuši visos 2021.gada raidījumos, kuros ir pacelts šis jautājums (skat. zemāk video izvilkumus no dažādiem raidījumiem). Kamēr LKR vadītājs Tālivaldis Tālbergs un raidījumu regulārais viesis Juris Doveiko personiski ir pret tādām apšaubāmām injekcijām un atsakās tās pieņemt, tikmēr regulārais viesis Jānis Ozolinkēvičs ir daudz liberālāks un nedod skaidru atbildi. Tomēr visu kopējā nostāja ir tāda, ka katrs var brīvi izvēlēties, vai “Covid-19 vakcīnas” pieņemt vai nepieņemt. Ja kāds pieņem, tad, viņuprāt, tas nav grēks. Tālbergs arī regulāri piebilst, ka “Covid-19 vakcīnas” vienīgi ved uz Antikrista laiku, kad cilvēki tiks piespiesti pieņemt zvēra zīmi. Pie tam, LKR pārstāvji to saista vienīgi ar čipu uzspiešanu fiziskā formā. Kāda minētajā jautājumā ir Katoļu Baznīcas tradicionālā mācība?

Katoļu teologa Sivestra Berija 1921.gada grāmatā “Sv. Jāņa Apokalipse” par Atklāsmes grāmatas 13.nodaļā minēto zvēra zīmi ir 16.panta komentārs, kurā norādīts ir sekojošais (aptuvens tulkojums): “Antikrista sekotāji tiks apzīmēti tādā veidā, lai atdarinātu zīmi, ko Sv.Jānis redzēja uz Dieva kalpu pierēm (Atklāsmes 7:3). Tas norāda uz to, ka Antikrists un viņa pravietis ieviesīs rituālus, kas imitē Baznīcas sakramentus. Patiesībā būs pilnīga organizācija, sātana baznīca, kas uzstādīta pretstatā Kristus Baznīcai. Sātans uzņemsies Dieva Tēva daļu; antikrists tiks godināts kā Glābējs, un viņa pravietis uzurpēs pāvesta lomu. Viņu ceremonijas viltos sakramentus un viņu maģijas darbi tiks pasludināti kā brīnumi. Līdzīgs projekts tika mēģināts 4.gadsimtā, kad atkritējs Juliāns viltoja katoļu pielūgsmi ar pagānu ceremonijām par godu Mitrai un Kibelei. Viņš nodibināja priesterību un ieviesa ceremonijas, kas atdarināja kristību un iestiprināšanu.”

Tātad zvēra zīmei Atklāsmes grāmatas kontekstā primārā ir garīgā nozīme. Ne tikai Berija aprakstītais, bet arī eshatoloģijā minētais ir piepildījies jau vairākas desmitgades ar Vatikāna II baznīcu jeb Novus Ordo, kuras viltotā garīdzniecība veic nederīgus sakramentus (piemēram, iestiprināšanu), un daudzos gadījumos – arī nederīgu kristības formu. Vatikāna II baznīca nelegāli, t.i. neatbilstoši kanoniskajām tiesībām, ir paturējusi sev Katoļu Baznīcas nosaukumu, un par tādu to atzīst arī lielākā daļa pasaules. Gan Antikristu kā personu, gan arī viņa pravieti vislabāk var attiecināt uz pāvesta krēsla uzurpatoriem, kuri ir saistīti ar Novus Ordo izveidošanu un Vatikāna II koncila graujošu reformu ieviešanu, kas rezultātā de facto veido jaunu un pilnīgu organizāciju. Vaitkāna II baznīcas iekšienē ir notikuši daudzi viltus brīnumi un parādības, no kuriem daudzi formāli ir atzīti par autentiskiem. Tā kā Baznīca ir Kristus mistiskā miesa un tai ir īpašs deleģējums dvēseļu glābšanas funkcijā, tad arī antipāvesti un viņu padotībā esošie pretstatā Baznīcai kļūdaini tiek godināti kā Kristus darba veicinātāji, t.i., kā glābēji, pats Vatikāna II koncils un viltus pāvesti tiek sevišķi godināti, piemēram, Jānis XXIII, Pāvils VI un Jānis Pāvils II ir “kanonizēti”. Jau vairākus gadsimtus pirms Vatikāna II apvērsuma ievērojami katoļu mistiķi, svētie un Baznīcas maģistērijs Antikrista personu un viņa sistēmu ir saistījuši ar pāvesta krēsla uzurpāciju.

Antipāvests Francisks eksperimentālo injekciju pieņemšanu sākotnēji nosauca par “morālo atbildību”, bet 2022.gada 10.janvārī to esot nosaucis pat par “morālu pienākumu”, manipulējot ar frāzēm par rūpēm par veselību. Viņa teiktais ir pilnīgā pretrunā ar līdz šim pēdējā pāvesta Pija XII analītisko 1952.gada uzrunu Pirmajam starptautiskajam nervu sistēmas histopatoloģijas kongresam par medicīnisko eksperimentu morālajām robežām, kas atbilst arī katoļu teoloģijas garam.

Bez tam, ir arī, piemēram, 1947.gada Bībeles īsie komentāri no tā paša un līdz šim pēdējā pāvesta Pija XII. Par Atkl. grāmatas 13.nodaļas otro zvēru (11.-18.pants) ir komentārs (ar plašāku nozīmi): “Otrs zvērs simbolizē garīgās varas: viltīgos praviešus, ticībai naidīgo zinātni [mans izcēlums] un nekristīgās valsts reliģijas.”

Šajos tumsības laikos masu medijos un sabiedrībā bieži ir dzirdama frāze “uzticēties zinātnei”. Bet, neskatoties uz to, ka  zinātņu jomas ir dažādas un vienmēr ir pastāvējuši alternatīvi viedokļi un pētījumi, nekad tādos saukļos netiek precizēts, kādai zinātnei uzticēties un kas vispār tiek domāts ar zinātni. Līdz ar to var secināt, ka attiecīgā brīdī ar to tiek saprasta zinātne, kādu to proponē valdošā sistēma un kas pamatos ne vienmēr sakrīt ar morāles vērtībām un dabiskajām tiesībām – vai tā būtu cilvēkiem vai videi kaitīgu vielu vai tehnoloģiju izstrāde, psiholoģiska operācija vai kas tamlīdzīgs. Tāpēc tādu nekritisku un dogmatisku “uzticību zinātnei” varētu pielīdzināt sava veida Antikrista sistēmas pielūgsmes formai. “Vakcīnas”, kuras aģitē Vatikāna II baznīca un anitpāvests Francisks, izstrādā lielās farmācijas kompānijas ar kriminālu pagātni. No sengrieķu valodas vārds pharmakeia nozīmē burvestība, bruvība, maģija. Bībelē tas ir lietots, piemēram, Galatiešiem 5:20; Otrā Mozus 7:11, 22; Otrā Mozus 8:18; Jesaja 47:9; Atklāsmes 18:23.

Gan LKR, gan citi protestanti zvēra zīmi saista vienīgi ar fizisko piepildījumu. Bet arī šeit var vilkt vairākas citas paralēles, piemēram, tās varētu būt euro banknotes un monētas, uz kurām attēlotas ES valstis un pagānisma elementi, jo ES garīgā nozīmē ir atdzimusī pagānu Romas impērija, tā kā nāk no Vidusjūras apgabala. Par Mateja 5:30, kur teikts: “Un ja tava labā roka tevi apgrēcina, cērt to nost un met no sevis projām, jo labāk tev zaudēt vienu no saviem locekļiem, nekā visa tava miesa tiek iemesta peklē”, Bībeles īsajos komentāros pāvests Pijs XII komentē, ka “..labā roka nozīmē to, kas cilvēkam visdārgākais un vismīļākais. Arī no tā jāatsakās, ja tas grēka cēlonis.” Šajā pantā gan nav pieminēta piere, kā tas ir Atklāsmes 13:16, bet ir dzirdēts, ka piere simbolizē arī intelektu, domas, tātad apziņas stāvokli. Ceļojumi, darbs, nauda, izklaides, atrakcijas, citu cilvēku viedoklis kā svarīgas lietas bieži vien ir kā pamatojums, kādēļ daudzi neatsakās no eksperimentālām potēm un savā apziņā tie veido ilūziju, atsakoties no veselā saprāta.

No augstāk minētā, kā arī alternatīvajos medijos un oficiāli pieejamās informācijas var secināt, ka “Covid-19 vakcīnas” varētu atbilst zvēra zīmei Atklāsmes grāmatas 13.nodaļas kontekstā (šaurākā nozīmē). “Vakcīnas” ietver kā garīgo, tā arī fizisko aspektu. Lielais informācijas klāsts par to, ka tās var ietekmēt gēnu līmeni, kā arī brīdinājumi un pieredze par būtisku kaitējumu veselībai, ir pietiekams pamats, lai normālā gadījumā katrs bažītos par cilvēka morālo un garīgo dzīves kvalitāti (arī atbilstoši pāvesta Pija XII norādēm) pēc tādu eksperimentālo pošu pieņemšanas, piemēram, šeit tas uzskatāmi redzams. Patlaban nav zināms, vai patreizējās farmācijas kompāniju izstrādātās “vakcīnas” ietver nanotehonoģijas, bet Atklāsmes 13.nodaļas kontekstā tam nav  būtiskas nozīmes.

Jānis Ozolinkēvičs

LKR draudze attiecīgajos video (jo īpaši Ozolinkēvičs) kā attaisnojumu eksperimentālo injekciju pieņemšanai, atraujot no konteksta, bieži atsaucas uz Marka 16:18, “ja, kas dzers ko nāvīgu, tas viņiem nekaitēs”, kā arī Mateja 15:11: “Ne tas, kas mutē ieiet, sagāna cilvēku, bet tas, kas no mutes iziet, sagāna cilvēku”. Nerunājot par šo pantu būtību, atkal parādās protestantu pretruna, ka visur vajag balstīties uz to, kas rakstīs Bībelē, taču abos pantos tiek minēta ēdiena vai vielu uzņemšana caur muti, nevis citām ķermeņa daļām. Protams, šos pantus varētu paplašināti tulkot, bet runa ir par to, ka protestanti lielākoties visu tulko un piemēro atbilstoši savām personīgajām vēlmēm. Mūsuprāt, cilvēks par zvēra zīmes pieņemšanas grēku Dieva priekšā atbild tad, ja to izdara pilnībā apzināti un ar savu piekrišanu. Nav izslēgts, ka nožēlas gadījumā Dievs var visu vērst uz labu, jo Viņam viss ir iespējams (Mt 19:26; Lk 18:27).

Juris Doveiko

Katoļu Baznīcas eshatoloģija neatbilst LKR pozīcijai par to, ka “Covid-19 vakcīnas” nav Atklāsmes grāmatas 13.nodaļas jautājums. Katoliskās Baznīcas mācība ir būtiski atšķirīga, un tas ir viens no piemēriem, līdz kam var novest privāta Sv.Rakstu interpretācija un tulkojumi. Vienlaikus, LKR nostāja attiecībā uz eksperimentālajam potēm ir labāka par modernistu Vatikāna II baznīcu (Latvijā – “arhibīskaps” Stankevičs, “palīgbīskaps” Kravalis, kurš bieži viesojas LKR, u.c.). Lielākā daļa protestantu un tradicionālistu vēl tikai gaida Antikrista periodu, lai gan tas ilgst jau vairākas demsitgades un, iespējams, mēs jau esam beigu fāzē. Taču Anitikrista būtības pareiza izpratne ir svarīga dvēseles glābšanai, no tā ir atkarīga visa cilvēka ticība un līdz ar to apziņas stāvoklis. Par deep state masonu izveidoto Vatikāna II baznīcu der atgādināt: “Mana tauta, izej no tās, lai tu nebūtu dalībniece tās noziegumos, un lai tu nesaņemtu tās mocības!” (Atkl. 18:4)

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: